Vi bygger framtid

Byggindustrin har stor inverkan på miljön. Det för med sig ett stort ansvar att påverka hur vi bygger både nu och i framtiden. Som samhällsbyggare är vi med och tar ansvar för att bygga hus som ska kunna användas lång tid framöver, och som också har en påverkan på samhället under hela sin livstid. Vårt hållbarhetsarbete går, som allt annat vi gör, ut på långsiktighet – i vår verksamhet, i våra kundrelationer och i våra relationer till medarbetarna. 

Genom att arbeta hållbart skapar vi mervärde, inte bara för våra kunder utan också för våra medarbetare och framför allt för samhället vi verkar i. Det stärker också vår marknadsposition och vårt varumärke.

Vårt långsiktiga sätt att tänka när det gäller våra kundrelationer, vår personalpolitik och de höga kvalitetskrav vi ställer i allt vi bygger, stämmer väl med tankegångarna kring hållbar utveckling. Det gör också de värderingar vi har, som styr oss i allt vårt arbete. Vi hittar det hållbara i varje enskilt projekt vi genomför.

Med sikte mot att bli Sveriges klimatsmartaste stad 2030, har Malmö som första stad i landet, tagit fram en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor – Lokal Färdplan för Malmö (LFM30). Genom att vi skrivit på initiativet LFM30 ställer vi oss bakom att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur i Malmö ska vara klimatneutral till år 2030. Vi åtar oss att stegvis i vår egen verksamhet implementera det övergripande målet och löftena. Anslutna företag har som krav att redovisa faktiska utsläpp samt redovisa konkreta åtgärder för att uppnå ett klimatneutralt byggande.

Respekt för mänskliga rättigheter berör bland annat rätten till likabehandling – att inte bli diskriminerad på sin arbetsplats, vilket är en mänsklig rättighet enligt FN:s konvention. Mänskliga rättigheter berör hela värdekedjan, från leverantör till slutkund. Servicekuben står bakom och är medlem i FN:s Global Compact och i det svenska nätverket för svenska medlemsföretag – Global Compact Network Sweden. Vi tar ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi följer självklart även FN:s deklaration kring mänskliga rättigheter.