Prisat examensarbete om arbetsledarens roll

Christian och Fredrik
I fredags samlades både ledning och personal på Servicekuben för att gratulera och fira att våra två medarbetare Fredrik Steffensen och Christian Hansen, nyligen tagit examen från Byggproduktionsutbildningen vid Jönköpings universitet, och att deras examensarbete dessutom utsågs till kursbästa.

Christian och Fredrik arbetar båda som arbetsledare på Servicekuben. Christian vid projekt Stora Råby i Lund och Fredrik vid projekt Kv. Linoljan i Limhamns Sjöstad. De har båda två parallellt med att de arbetade kvar på Servicekuben, genomfört den tvååriga utbildningen, med bibehållen lön från företaget.

Undersökningen är baserad dels på en enkätundersökning och dels personliga intervjuer bland både arbetsledare och platschefer. Enkäter skickades ut till utvalda tjänstemän på Servicekuben och Thages, och gav undersökningen ett brett perspektiv på vad som önskas och på vad som förväntas av arbetsledarna. Den gav även insikt i vad arbetsledarna själva anser sig behöva för kompetens, för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

En slutsats som man kan dra utifrån deras examensarbete är att den sociala kompetensen, förmågan att kunna uppföra sig väl och ta folk på rätt sätt, är lika viktig som byggkompetensen.

”Vår undersökning visar att flexibilitet och social kompetens värderas precis lika högt, som förmågan att kunna utföra saker rent praktiskt. Arbetsledarens personlighet är lika viktig som arbetsledares byggtekniska kunskaper. Den stora skillnaden i arbetsledarens roll, om man jämför byggservice och entreprenad, är att på byggservice har arbetsledaren ett större ekonomiskt ansvar än på entreprenad. Där är det istället platschefen som har det ekonomiska ansvaret.”